Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 592

Номер на тръжна процедура: 592

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г.на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „А ”, етаж 1 /едно/, със застроена площ от 42,46 /четиридесет и две цяло и четиридесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: двор, стълбище, апартамент № 1 от вход „Е” и апартамент№ 1 от вход „Б” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелн обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.6, 44063.1447.3428.1.5 44063.1447.3428.1.4, под обекта-няма и над обекта: 44063.1447.3428.1.17, заедно с 1,6503 % /едно цяло и шестдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,4316 % идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.04.2023

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 11.04.2023

Валидност на процедурата: 24.06.2023

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 42.46

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 38000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3800.00 лв. без ДДС

Депозит: 7600.00 лв. без ДДС