Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 589

Номер на тръжна процедура: 589

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.514.366.2.56 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: 18-11473-04.11.2019 г. на началника на СГКК – Стара Загора, адрес на имота: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Господин Михайловски“ №47, вх. А, ет. 6, ап. 35а, намиращ се на етаж 6 в сграда с идентификатор 68850.514.366.2, брой надземни етажи: 6, брой подземни етажи: 0, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.366, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ: 53,84 кв. м, състоящ се от: дневна, столова-кухненски бокс, балкон, баня-тоалетна, антре и половината от общото антре с апартамент 68850.514.366.2.55, с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5 с площ 6,79 кв. м и антре, както и с 1,613% идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж, МК, построен 1977 г., актуван с АЧДС №9588/13.02.2020 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.04.2023

Начален час на търга: 09:30

Крайна дата за подаване на документи: 11.04.2023

Валидност на процедурата: 22.06.2023

Идентификатор на имота: 68850.514.366.2.56

Индивидуализация на обекта:

Площ: 53.84

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски“ №47, вх. А, ет. 6, ап. 35а

Начална тръжна цена: 54660.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС