Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 586

Номер на тръжна процедура: 586

Продавач: СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД

Населено място: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг

Област: Бургас

Описание: Терен с площ 67 (шестдесет и седем) кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.323 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-изток”, целият с площ 3 984 кв.м., вид територия: урбанизирана, НТП „за второстепенна улица”, предвидена по ПУП – ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток”, одобрен с Решение № 436 по Протокол № 18/24.06.2021г. на Общински съвет – Несебър за присъединяване към УПИ I (ПИ 51500.505.138 – с площ 9072 кв.м.), в кв. 26.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.05.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.05.2023

Валидност на процедурата: 15.05.2023

Идентификатор на имота: 51500.505.323

Индивидуализация на обекта: Терен с площ 67 (шестдесет и седем) кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.323 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-изток”, целият с площ 3 984 кв.м., вид територия: урбанизирана, НТП „за второстепенна улица”, предвидена по ПУП – ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток”, одобрен с Решение № 436 по Протокол № 18/24.06.2021г. на Общински съвет – Несебър за присъединяване към УПИ I (ПИ 51500.505.138 – с площ 9072 кв.м.), в кв. 26.

Площ: 67.00

Местонахождение на имота: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг - Изток

Начална тръжна цена: 39670.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС