Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 584

Номер на тръжна процедура: 584

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Казанлък

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №17, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.504.91.4.17 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ №7, вх. Б, ет. 3, ап. 17, намиращ се в сграда с идентификатор 35167.504.91.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.91, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 42,31 кв. м, и 2,74 кв. м от общите части на сградата, състоящ се от: една стая, кухня, тераса, коридор и санитарен възел, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №14 с полезна площ 3,17 кв. м и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №24 с полезна площ 5,75 кв. м, масивна, монолитна конструкция, построен 1981 г., актуван с АЧДС №7846/21.06.2013 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.04.2023

Начален час на търга: 15:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2023

Валидност на процедурата: 15.06.2023

Идентификатор на имота: 35167.504.91.4.17

Индивидуализация на обекта:

Площ: 42.31

Местонахождение на имота: гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ №7, вх. Б, ет. 3, ап. 17

Начална тръжна цена: 53900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС