Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 582

Номер на тръжна процедура: 582

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Казанлък

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №90, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.505.115.1.90 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, п. к. 6100, ж.к. „Изток“ №43, вх. Д, ет. 1, ап. 90, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.505.115, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 81,07 кв.м, състоящ се от: две стаи, кухня, две тераси и сервизни помещения, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №90 с полезна площ 5,52 кв. м, както и с 1,08% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, конструкция: ЕПЖС, построен 1987 г., актуван с АЧДС №9294/22.05.2019 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.06.2023

Начален час на търга: 09:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.05.2023

Валидност на процедурата: 07.06.2023

Идентификатор на имота: 35167.505.115.1.90

Индивидуализация на обекта:

Площ: 81.07

Местонахождение на имота: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №43, вх. Д, ет. 1, ап. 90

Начална тръжна цена: 44120.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС