Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 580

Номер на тръжна процедура: 580

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: гр. Болярово

Област: Ямбол

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.4 по КККР на гр. Болярово, със застроена площ 69.86 кв. м, с предназначение: жилище, апартамент, с прилежащи части: мазе № 4 с площ 19.23 кв. м. и 11.880 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, находящ се в сграда с идентификатор 05284.501.208.1 по КККР на гр. Болярово, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.208 по КККР на гр. Болярово, при граници на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 05284.501.208.1.5; под обекта: 05284.501.208.1.1; над обекта: 05284.501.208.1.7, с адрес: област Ямбол, гр. Болярово, ул. „Граничарска“ № 2, бл. 5, вх. А, ет. 2, ап. 4, актуван с Акт за частна държавна собственост № 2966 от 07.06.2011 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 04.04.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.03.2023

Валидност на процедурата: 02.06.2023

Идентификатор на имота: 05284.501.208.1.4

Индивидуализация на обекта: находящ се в сграда с идентификатор 05284.501.208.1 по КККР на гр. Болярово, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.208 по КККР на гр. Болярово

Площ: 69.86

Местонахождение на имота: гр. Болярово, област Ямбол

Начална тръжна цена: 6000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС