Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 574

Номер на тръжна процедура: 574

Продавач: АППК

Населено място: гр. Карнобат

Област: Бургас

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: урегулиран поземлен имот ХL „за производствена и складова дейност (незастроен)“ с площ 900 кв. м, намиращ се в кв. 11 по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, одобрен със Заповед № 109/21.03.1991 г., ЧИ със Заповед № 713а/07.11.2008 г., Общ. Карнобат, oбл. Бургас

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.04.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2023

Валидност на процедурата: 27.04.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Урегулиран поземлен имот ХL „за производствена и складова дейност (незастроен)“ с площ 900 кв. м, намиращ се в кв. 11 по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, Община Карнобат, област Бургас

Площ: 900.00

Местонахождение на имота: кв. 11 по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат

Начална тръжна цена: 34000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 6500.00 лв. без ДДС