Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 572

Номер на тръжна процедура: 572

Продавач: АППК

Населено място: с. Победа

Област: Ямбол

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56873.93.35.1.1 (бивша хижа "Индже войвода"), на три нива, както следва: ниво 1 със застроена площ 485 кв.м, ниво 2 със застроена площ 245 кв. м и ниво 3 със застроена площ 245 кв.м, с прилежащи части: сутерен със застроена площ 450 кв.м и източна тераса 127 кв.м, ведно с правото на строеж върху терена, намиращ се в местност „Бакаджик“, с. Победа, община Тунджа, област Ямбол

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.03.2023

Начален час на търга: 15:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2023

Валидност на процедурата: 28.03.2023

Идентификатор на имота: 56873.93.35.1.1

Индивидуализация на обекта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56873.93.35.1.1 (бивша хижа "Индже войвода"), на три нива, както следва: ниво 1 със застроена площ 485 кв.м, ниво 2 със застроена площ 245 кв. м и ниво 3 със застроена площ 245 кв.м, с прилежащи части: сутерен със застроена площ 450 кв.м и източна тераса 127 кв.м, ведно с правото на строеж върху терена, намиращ се в м. „Бакаджик“, с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол

Площ: 1552.00

Местонахождение на имота: с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол

Начална тръжна цена: 167000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8000.00 лв. без ДДС

Депозит: 31000.00 лв. без ДДС