Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 564

Номер на тръжна процедура: 564

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Раклиново, община Айтос

Област: Бургас

Описание: УПИ I-67 в кв.3 с площ от 763 (седемстотин шестдесет и три) кв.м. по плана на с. Раклиново, общ. Айтос, одобрен със Заповед № РД-09-110/25.06.1986г.; при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – улица, юг – УПИ II-68 в кв. 3. Имотът е актуван с АЧДС № 10918/13.09.2022г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 20.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.03.2023

Валидност на процедурата: 17.04.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 763.00

Местонахождение на имота: село Раклиново, община Айтос, област Бургас

Начална тръжна цена: 4222.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС