Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 562

Номер на тръжна процедура: 562

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Казанлък

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №36, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.505.85.1.36 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №47, вх. В, ет. 1, ап. 36, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 35167.505.85.1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.505.85, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 72,72 кв. м в т.ч. 7,53 кв. м или 0,68% идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата, състоящ се от: две стаи, кухня, две тераси и сервизни помещения, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №36 с полезна площ 2,88 кв. м, масивна конструкция: ЕПЖС, построен 1987 г., актуван с АЧДС №7160/16.07.2012 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.03.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.03.2023

Валидност на процедурата: 16.05.2023

Идентификатор на имота: 35167.505.85.1.36

Индивидуализация на обекта:

Площ: 72.72

Местонахождение на имота: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №47, вх. В, ет. 1, ап. 36

Начална тръжна цена: 38500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС