Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 561

Номер на тръжна процедура: 561

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Казанлък

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №74, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.505.116.2.74 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 16, вх. Г, ет. 1, ап. 74, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 35167.505.116.2, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.505.116, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 72,80 кв. м в т.ч. 7,08 кв. м или 1,02% идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата, състоящ се от: две стаи, кухня, две тераси и сервизни помещения, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №92 с полезна площ 2,54 кв. м, масивна конструкция: ЕПЖС, построен 1977 г., актуван с АЧДС №7162/16.07.2012 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.03.2023

Валидност на процедурата: 16.05.2023

Идентификатор на имота: 35167.505.116.2.74

Индивидуализация на обекта:

Площ: 72.80

Местонахождение на имота: гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 16, вх. Г, ет. 1, ап. 74

Начална тръжна цена: 48130.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС