Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 560

Номер на тръжна процедура: 560

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: Киченица

Област: Разград

Описание: Поземлен имот с идентификатор 37109.6.63 (тридесет и седем хиляди сто и девет, точка, шест, точка, шестдесет и три) с площ 41 (четиридесет и едни) кв.м., тпт: територия заета от води и водни обекти, нтп: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Киченица, община Разград, местност „Коджа меше“

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.03.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 14.03.2023

Валидност на процедурата: 15.05.2023

Идентификатор на имота: 37109.6.63

Индивидуализация на обекта:

Площ: 41.00

Местонахождение на имота: с. Киченица, общ. Разград

Начална тръжна цена: 390.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 39.00 лв. без ДДС

Депозит: 100.00 лв. без ДДС