Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 550

Номер на тръжна процедура: 550

Продавач: АППК

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област София, намиращ се в обл. София, Столична община, гр. София, район „Надежда“, ул. „Илиянско шосе“ № 12, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.1379.38 с площ 10 996 кв. м, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 68134.1379.38.1 със застроена площ 78 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.2 със застроена площ 311 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.3 със застроена площ 440 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.4 със застроена площ 902 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.5 със застроена площ 24 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.6 със застроена площ 1081 кв. м и сграда с идентификатор 68134.1379.38.7 със застроена площ 45 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2023

Валидност на процедурата: 03.03.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 10996.00

Местонахождение на имота: район „Надежда“, ул. „Илиянско шосе“ № 12, гр. София

Начална тръжна цена: 3950000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200000.00 лв. без ДДС

Депозит: 700000.00 лв. без ДДС