Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 547

Номер на тръжна процедура: 547

Продавач: АППК

Населено място: гр. Своге

Област: Софийска област

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Софийска, представляващ: IV (четвърти) етаж със застроена площ 243,21 кв.м от четириетажна масивна сграда, построена върху УПИ I – „За административен и търговски комплекс“, кв. 105А, заедно с 26,78 % идеални части от общите части на сградата, намираща се на ул. „Цар Симеон“ № 11, гр. Своге, община Своге, област Софийска

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.03.2023

Валидност на процедурата: 28.03.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 243.21

Местонахождение на имота: ул. „Цар Симеон“ № 11, гр. Своге, община Своге, област Софийска

Начална тръжна цена: 83000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4500.00 лв. без ДДС

Депозит: 15000.00 лв. без ДДС