Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 545

Номер на тръжна процедура: 545

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: гр. Твърдица

Област: Сливен

Описание: гр. Твърдица, община Твърдица, Поземлен имот с идентификатор Поземлен имот с идентификатор 72165.502.962 с площ 155 кв. м с площ 155 кв. м., по КККР на гр. Твърдица. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.02.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 14.02.2023

Валидност на процедурата: 24.04.2023

Идентификатор на имота: Поземлен имот с идентификатор 72165.502.962 с площ 155 кв. м

Индивидуализация на обекта:

Площ: 155.00

Местонахождение на имота: гр.Твърздица област Сливен

Начална тръжна цена: 890.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 356.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация