Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 543

Номер на тръжна процедура: 543

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: с. Брестовене

Област: Разград

Описание: Незастроен урегулиран поземлен имот № XVIII-617 “За обществено обслужване“ (осемнадесет римско тире шестстотин и седемнадесет) от кв. 19 (деветнадесет) с площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв.м., тпт: урбанизирана, по плана за регулация на с. Брестовене, община Завет

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.05.2023

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 26.04.2023

Валидност на процедурата: 18.05.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 269.00

Местонахождение на имота: с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград

Начална тръжна цена: 7350.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 700.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС