Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 542

Номер на тръжна процедура: 542

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пловдив

Населено място: с. Катуница

Област: Пловдив

Описание: Поземлен имот с идентификатор 36676.106.488 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-740/22.10.2019г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот е от 27.10.2022 г., с адрес: с. Катуница, местност "Мандрата", общ., Садово, обл. Пловдив, с площ: 811 419 кв.м.; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята: 10, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000488; при граници и съседи на имота: 36676.125.413, 36676.106.398, 36676.106.386, 36676.106.105, 36676.104.443, 36676.104.447, 36676.104.4, 36676.104.3, 36676.104.2, 36676.104.1, 36676.95.401, 36676.200.105, 36676.200.104, 36676.200.23, 36676.95.1, 36676.200.103, 36676.200.107, 36676.95.5, 36676.200.108, 36676.106.468, 36676.106.469, 36676.106.452, 36676.106.437, 36676.106.438, 36676.106.459, 36676.106.439, 36676.106.489, 36676.106.411, 36676.106.410. Имотът попада в Защитена зона BG0000194 „Река чая“, с. Катуница, общ. Садово, обл. Пловдив, обявена със Заповед № РД-688/25.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет, изменено с Решение №52/05.02.2008 г. на Министерски съвет, предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в континенталния биогеографски регион /нотифицирано под номер С (2008) 8039)/.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.02.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.02.2023

Валидност на процедурата: 17.04.2023

Идентификатор на имота: ПИ с идентификатор 36676.106.488

Индивидуализация на обекта: Имотът попада в Защитена зона BG0000194 „Река чая“, с. Катуница, общ. Садово, обл. Пловдив, обявена със Заповед № РД-688/25.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет, изменено с Решение №52/05.02.2008 г. на Министерски съвет, предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в континенталния биогеографски регион /нотифицирано под номер С (2008) 8039)/.

Площ: 811419.00

Местонахождение на имота: с. Катуница, местност "Мандрата", общ. Садово, обл. Пловдив

Начална тръжна цена: 243425.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 20000.00 лв. без ДДС

Депозит: 25000.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг