Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 541

Номер на тръжна процедура: 541

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: Ямбол

Област: Ямбол

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 87374.548.62.19.42, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ, с площ от 66,29 кв.м., находящ се в сграда № 19, разположена в поземлен имот с идентификатор № 87374.548.62, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор № 87374.548.62.19.43 и № 87374.548.62.19.41, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор № 87374.548.62.19.39 и над обекта - самостоятелен обект с идентификатор № 87374.548.62.19.45, заедно с прилежащите МАЗЕ № 5, с площ от 3,76 кв.м., както и 5,084 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж, актуван с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, акт № 17, том І, рег. № 218, дело № 14 от 02.02.2012 г., на нотариус Петър Костадинов – Нотариус с район на действие – Районен съд – град Ямбол, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 170

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.02.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.02.2023

Валидност на процедурата: 20.02.2023

Идентификатор на имота: 87374.548.62.19.42

Индивидуализация на обекта: ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ

Площ: 66.29

Местонахождение на имота: Ямбол

Начална тръжна цена: 37700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3770.00 лв. без ДДС

Депозит: 11331.00 лв. без ДДС