Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 539

Номер на тръжна процедура: 539

Продавач: АППК

Населено място: гр. Ардино

Област: Кърджали

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 00607.12.374, с площ 2282 кв. м, намиращ се в гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, ведно с построените в имота: сграда с идентификатор 00607.12.374.1, със застроена площ 316 кв. м, и сграда с идентификатор 00607.12.374.2, със застроена площ 16 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.01.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.01.2023

Валидност на процедурата: 30.01.2023

Идентификатор на имота: 00607.12.374

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2282.00

Местонахождение на имота: гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

Начална тръжна цена: 136000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 7000.00 лв. без ДДС

Депозит: 25000.00 лв. без ДДС