Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 535

Номер на тръжна процедура: 535

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Добрич

Населено място: град Балчик

Област: Добрич

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ПИ с идентификатор 02508.55.263 по КККР на гр. Балчик, представляващ земя с площ 812 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 5781/11.11.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 16.03.2023

Валидност на процедурата: 19.04.2023

Идентификатор на имота: 02508.55.263

Индивидуализация на обекта:

Площ: 812.00

Местонахождение на имота: град Балчик

Начална тръжна цена: 31000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 3100.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Причина за отмяна на търг