Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 531

Номер на тръжна процедура: 531

Продавач: СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД

Населено място: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-изток

Област: Бургас

Описание: Терен с площ 225 (двеста двадесет и пет) кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.297 по КККР на гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг - изток, целият с площ 4062 кв.м, НТП: за второстепенна улица, предвидена по ПУП – ПР на к.к.Слънчев бряг - изток, одобрен с Решение № 638 по Протокол № 25/05.04.2022 г. на Общински съвет – Несебър, за присъединяване към УПИ II в кв. 8 (ПИ с идентификатор 51500.505.42 - с площ 1175 кв. м., в режим на съсобственост).

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 04.01.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.12.2022

Валидност на процедурата: 21.01.2023

Идентификатор на имота: 51500.505.297

Индивидуализация на обекта: Терен с площ 225 (двеста двадесет и пет) кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.297 по КККР на гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг - изток, целият с площ 4062 кв.м, НТП: за второстепенна улица, предвидена по ПУП – ПР на к.к.Слънчев бряг - изток, одобрен с Решение № 638 по Протокол № 25/05.04.2022 г. на Общински съвет – Несебър, за присъединяване към УПИ II в кв. 8 (ПИ с идентификатор 51500.505.42 - с площ 1175 кв. м., в режим на съсобственост).

Площ: 225.00

Местонахождение на имота: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-изток

Начална тръжна цена: 109140.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6000.00 лв. без ДДС

Депозит: 50000.00 лв. без ДДС