Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 529

Номер на тръжна процедура: 529

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово

Област: Смолян

Описание: АПАРТАМЕНТ № А-30, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.174.14.1.39, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 61.50 кв. м, състоящ се от дневна с трапезария, спалня, коридор, баня с тоалетна и тераса, с административен адрес: гр. Чепеларе, КАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово, находящ се в ПЕТЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 80371.174.14.1, със застроена площ от 427 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.174.14, с площ от 1 348 кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.174.14.1.38, под обекта 80371.174.14.1.33, над обекта 80371.14.1.47, при граници и съседи на поземления имот по кадастрална карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 80371.174.13, 80371.174.25, 80371.0.748, 80371.218.9, ВЕДНО с 8.14 кв. м. идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 8.14 кв. м. идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2023

Валидност на процедурата: 04.04.2023

Идентификатор на имота: 80371.174.14.1.39

Индивидуализация на обекта:

Площ: 61.50

Местонахождение на имота: гр. Чепеларе, КАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово

Начална тръжна цена: 56368.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1127.00 лв. без ДДС

Депозит: 5637.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи