Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 527

Номер на тръжна процедура: 527

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: гр.Твърдица

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 72165.502.965 с площ 2775 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, одобрени със Заповед № РД-18-2/26.02.2010 г. на ИД на АГКК. АДС № 7288/17.10.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.01.2023

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.12.2022

Валидност на процедурата: 05.03.2023

Идентификатор на имота: 72165.502.965

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2775.00

Местонахождение на имота: гр.Твърдица

Начална тръжна цена: 13220.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 5288.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация