Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 526

Номер на тръжна процедура: 526

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: гр.Твърдица

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 72165.502.964 с площ 72 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, одобрени със Заповед № РД-18-2/26.02.2010 г. на ИД на АГКК. АДС № 7287/17.10.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.01.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.12.2022

Валидност на процедурата: 05.03.2023

Идентификатор на имота: 72165.502.964

Индивидуализация на обекта:

Площ: 72.00

Местонахождение на имота: гр.Твърдица

Начална тръжна цена: 400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 50.00 лв. без ДДС

Депозит: 160.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация