Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 523

Номер на тръжна процедура: 523

Продавач: АППК

Населено място: с. Градина

Област: Пловдив

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерство на земеделието, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) II – ветеринарна лечебница с площ 2 085 кв. м, намиращ се в кв. 81 по плана на с. Градина, Общ. Първомай, обл. Пловдив, заедно с построената в него масивна сграда, със застроена площ 140 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.01.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.12.2022

Валидност на процедурата: 04.01.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – ветеринарна лечебница с площ 2 085 кв. м, намиращ се в кв. 81 по плана на с. Градина, Общ. Първомай, обл. Пловдив, заедно с построената в него масивна сграда, със застроена площ 140 кв. м

Площ: 2085.00

Местонахождение на имота: кв. 81 по плана на с. Градина, Общ. Първомай, обл. Пловдив

Начална тръжна цена: 13000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 700.00 лв. без ДДС

Депозит: 2500.00 лв. без ДДС