Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 517

Номер на тръжна процедура: 517

Продавач: АППК

Населено място: с. Задруга

Област: Разград

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот I от кв. 14, с площ 8143 кв. м, намиращ се на ул. „Княз Борис I“ № 1, с. Задруга, общ. Кубрат, обл. Разград, ведно с построената в имота сграда със застроена площ 94,07 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 20.01.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 17.01.2023

Валидност на процедурата: 30.01.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Урегулиран поземлен имот I с площ 8143 кв. м, ул. „Княз Борис I“ № 1, с. Задруга, общ. Кубрат, обл. Разград, със сграда със застроена площ 94,07кв. м

Площ: 8143.00

Местонахождение на имота: ул. „Княз Борис I“ № 1, с. Задруга, общ. Кубрат, обл. Разград

Начална тръжна цена: 22300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 4250.00 лв. без ДДС