Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 504

Номер на тръжна процедура: 504

Продавач: АППК

Населено място: с. Побит камък

Област: Разград

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с пл. № 293 с площ 10 300 кв. м, за който е отреден УПИ І в кв. 51 по плана на с. Побит камък, община Разград, област Разград, ведно с построените в него: а/сграда – училище на 3 етажа със застроена площ 700 кв. м; б/сграда – общежитие на 2 етажа със застроена площ 229 кв. м; в/сграда – пералня на 1 етаж със застроена площ 29 кв. м; г/сграда – склад на 1 етаж със застроена площ 48 кв. м; д/сграда – резервоар за нафта към кухня на 1 етаж със застроена площ 15 кв. м; е/сграда – резервоар за нафта към парно на 1 етаж със застроена площ 25 кв. м; ж/сграда – тоалетна към училище на 1 етаж със застроена площ 32 кв. м и з/сграда – тоалетна към общежитие на 1 етаж със застроена площ 15 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.01.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.01.2023

Валидност на процедурата: 26.01.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с пл. № 293 с площ 10 300 кв. м, за който е отреден УПИ І в кв. 51 по плана на с. Побит камък, община Разград, област Разград, ведно с построените в него: а/сграда – училище на 3 етажа със застроена площ 700 кв. м; б/сграда – общежитие на 2 етажа със застроена площ 229 кв. м; в/сграда – пералня на 1 етаж със застроена площ 29 кв. м; г/сграда – склад на 1 етаж със застроена площ 48 кв. м; д/сграда – резервоар за нафта към кухня на 1 етаж със застроена площ 15 кв. м; е/сграда – резервоар за нафта към парно на 1 етаж със застроена площ 25 кв. м; ж/сграда – тоалетна към училище на 1 етаж със застроена площ 32 кв. м и з/сграда – тоалетна към общежитие на 1 етаж със застроена площ 15 кв. м

Площ: 10300.00

Местонахождение на имота: с. Побит камък

Начална тръжна цена: 139700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6700.00 лв. без ДДС

Депозит: 26000.00 лв. без ДДС