Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 498

Номер на тръжна процедура: 498

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: с. Бузовград

Област: Стара Загора

Описание: Поземлен имот с идентификатор 06848.12.279 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот, е от 12.09.2022 г., с адрес: с. Бузовград, м. Ормана, площ 4 747 кв. м, с ТПТ: земеделска, НТП: за производството на строителни материали, конструкции и изделия, категория: 10, номер по предходен план: 000279, при съседи: 06848.12.280, 35167.119.666, 35167.119.585, 06848.12.276

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.12.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.12.2022

Валидност на процедурата: 14.02.2023

Идентификатор на имота: 06848.12.279

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4747.00

Местонахождение на имота: с. Бузовград, община Казанлък

Начална тръжна цена: 53430.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3000.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС