Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 497

Номер на тръжна процедура: 497

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: с. Бузовград

Област: Стара Загора

Описание: Поземлен имот с идентификатор 06848.12.281 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот, е от 12.09.2022 г., с адрес: с. Бузовград, м. Ормана, площ 601 кв. м, с ТПТ: земеделска, НТП: за производството на строителни материали, конструкции и изделия, категория: 10, номер по предходен план: 000281, при съседи: 35167.119.584, 35167.119.778, 35167.119.588, 06848.12.280, 06848.12.276

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.12.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 01.12.2022

Валидност на процедурата: 14.02.2023

Идентификатор на имота: 06848.12.281

Индивидуализация на обекта:

Площ: 601.00

Местонахождение на имота: с. Бузовград, община Казанлък

Начална тръжна цена: 5670.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС