Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 489

Номер на тръжна процедура: 489

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.605.547, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Промишлена зона Север, площ 18 574 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: кв.46, парцел IIV-547, съседи: 07079.605.572, 07079.605.559, 07079.605.441; 07079.605.419, 07079.605.502, 07079.605.501, 07079.605.546

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.12.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 29.11.2022

Валидност на процедурата: 11.01.2023

Идентификатор на имота: 07079.605.547

Индивидуализация на обекта: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, за друг вид производствен, складов обект

Площ: 18574.00

Местонахождение на имота: Бургас

Начална тръжна цена: 1393000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 13935.00 лв. без ДДС

Депозит: 139300.00 лв. без ДДС