Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 488

Номер на тръжна процедура: 488

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Плевен

Населено място: с. Долни Луковит

Област: Плевен

Описание: недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Долни Луковит, община Искър, представляващ УПИ II-1208, кв. 71А по ЗРП на с. Долни Луковит, с площ 1 200 кв. м., заедно с построената в него масивна едноетажна сграда кантон, със ЗП 47 кв. м., актуван с АДС №4763/14.08.2009 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.11.2022

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 25.11.2022

Валидност на процедурата: 09.01.2023

Идентификатор на имота: УПИ II-1208, кв. 71А по ЗРП на с. Долни Луковит

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1200.00

Местонахождение на имота: с. Долни Луковит, община Искър

Начална тръжна цена: 7500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 750.00 лв. без ДДС

Депозит: 4000.00 лв. без ДДС