Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 486

Номер на тръжна процедура: 486

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: с. Пряпорец

Област: Стара Загора

Описание: УПИ ІV (четири) с площ 700 (седемстотин) кв. м в кв. 25 (двадесет и пет) по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора, утвърден със Заповед №2527/16.12.1982 г., при граници: североизток - УПИ ІІІ; югоизток - улица; югозапад - УПИ V

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.12.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.11.2022

Валидност на процедурата: 04.02.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 700.00

Местонахождение на имота: с. Пряпорец, община Стара Загора

Начална тръжна цена: 13690.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС