Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 485

Номер на тръжна процедура: 485

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Г”, етаж 3 /три/, със затроена площ от 58,18 /петдесет и осем цяло и осемнадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: двор, стълбище, апартамент № 8 от вход „Г”, улица, апартамент № 4 от вход „Д” и стълбище и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в градата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.42 и 44063.1447.3428.1.40, под обекта- 4063.1447.3428.1.26 и над обекта-няма, заедно с 2,2614 % /две цяло и двадесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,9616 % идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 09.12.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.12.2022

Валидност на процедурата: 02.02.2023

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.41

Индивидуализация на обекта:

Площ: 58.18

Местонахождение на имота: град София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 52000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5200.00 лв. без ДДС

Депозит: 10400.00 лв. без ДДС