Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 484

Номер на тръжна процедура: 484

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „А”, етаж 3 /три/, със застроена площ от 52,59 /петдесет и две цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект:двор, улица,апартамент № 9 от вход „А”, стълбище и апартамент № 1 от вход „А” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.31 и 44063.1447.3428.1.29, под обекта-44063.1447.3428.1.15 и над обекта-няма, заедно с 2,0441 % две цяло и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,7732 % идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.12.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.11.2022

Валидност на процедурата: 02.02.2023

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.30

Индивидуализация на обекта:

Площ: 52.59

Местонахождение на имота: град София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 46300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4630.00 лв. без ДДС

Депозит: 9260.00 лв. без ДДС