Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 483

Номер на тръжна процедура: 483

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063Л447.3428.1.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „А”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 42,46 /четиридесет и две цяло и четиридесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: двор, стълбище, апартамент № 5 от вход „А” и апартамент № 4 от вход „Б” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.18 и 44063.1447.3428.1.16, под обекта- 44063.1447.3428.1.2 и над обекта: 44063.1447.3428.1.32 , заедно с 1,6504 % /едно цяло и шестдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,4316 % идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.12.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.11.2022

Валидност на процедурата: 02.02.2023

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.17

Индивидуализация на обекта:

Площ: 42.46

Местонахождение на имота: град София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 38100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3810.00 лв. без ДДС

Депозит: 7620.00 лв. без ДДС