Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 481

Номер на тръжна процедура: 481

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г.на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „В”, етаж 3 /три/, със застроена площ от 48,98 /четиридесет и осем цяло и деветдесет и осем цяло/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект : стълбище, апартамент № 4 от вход „в”, улица и апартамент № 6 от вход „В” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.38 и 44063.1447.3428.1.36, под обекта- 44063.1447.3428.1.22 и над обекта: няма, заедно с 1,9038 % /едно цяло и деветстотин тридесет и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,6514 % идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.12.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.11.2022

Валидност на процедурата: 02.02.2023

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.37

Индивидуализация на обекта:

Площ: 48.98

Местонахождение на имота: град София, район Искър, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 43500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4350.00 лв. без ДДС

Депозит: 8700.00 лв. без ДДС