Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 475

Номер на тръжна процедура: 475

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: София

Област: София

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2047.558, съгласно скица № 22927/10.04.2012 г. на АГКК – гр. София, находящ се в гр. София, район „Витоша’’, вилна зона „Малинова долина”, с площ от 1 135 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с номер по преходен план 558, нанесен в кадастрален лист № 772, по неодобрен кадастрален план на град София, м. „Вилна зона Малинова долина Бункера III-трети етап” (бивш парцел VIII по плана на стопански двор - Симеоново), при съседи по скица: 68134.2047.2172; 68134.2047.2165; 68134.2047.517 и при граници по нотариален акт: от север –път, парцел VI – склад №6, от запад – път, парцел VI – склад №6, от юг –път, парцел VII – битова сграда, от изток – парцел IX - метална работилница. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2047.517, съгласно скица № 22926/10.04.2012 г. на АГКК - гр. София, находящ се в гр. София, район „Витоша”, вилна зона „Малинова долина”, с площ от 2 109 кв. м., трайно предназначение на територията урбанизирана, с номер по предходен план 517, нанесен в кадастрални листове № 772 и № 810, по неодобрен кадастрален план за гр. София, м. „Симеоново” при съседи по скица 68134.2047.2165; 68134.2047.613; 68134.2047.925; 68134.2047.2090; 68134.2047.777; 68134.2047.778; 68134.2047.558; 68134.2047.2172, и при съседи по нотариален акт: север – асфалтов път на ТКЗС Витоша, запад – парцел VIII метална работилница, юг – парцел Х Леярна, свободна земеделска земя, изток – свободна земеделска земя.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.02.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 03.02.2023

Валидност на процедурата: 17.02.2023

Идентификатор на имота: 68134.2047.558 и 68134.2047.517

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3244.00

Местонахождение на имота: гр. София, район „Витоша’’, вилна зона „Малинова долина”,

Начална тръжна цена: 772700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 15454.00 лв. без ДДС

Депозит: 77270.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация