Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 474

Номер на тръжна процедура: 474

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Заимчево, община Руен

Област: Бургас

Описание: ПИ № 42 (четиридесет и две) с площ от 2670 кв. м. (две хиляди шестотин и седемдесет квадратни метра) по неодобрен кадастрален план на с. Заимчево, общ. Руен, находящ се в обл. Бургас, общ. Руен, с. Заимчево; при граници на имота: изток – ПИ № 44, запад – ПИ № 41, север – улица, юг – улица. Имотът е актуван с АЧДС № 10628/12.04.2022г. и е незастроен.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.11.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.11.2022

Валидност на процедурата: 12.12.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2670.00

Местонахождение на имота: село Заимчево, община Руен, област Бургас

Начална тръжна цена: 7102.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи