Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 473

Номер на тръжна процедура: 473

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: гр. Твърдица

Област: Сливен

Описание: Незастроен поземлен имот с идентификатор 72165.505.1842 с площ 1398 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, одобрени със Заповед № РД-18-2/26.02.2010 г. на ИД на АГКК. АДС № 7054/15.08.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.11.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2022

Валидност на процедурата: 11.01.2023

Идентификатор на имота: 72165.505.1842

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1398.00

Местонахождение на имота: гр. Твърдица

Начална тръжна цена: 8350.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 3340.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация