Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 472

Номер на тръжна процедура: 472

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Средна махала, община Руен

Област: Бургас

Описание: УПИ IV-159 в кв. 3 с площ от 853,41 кв. м. (осемстотин петдесет и три цяло и четиридесет и един квадратни метра) по ПУП на с. Средна махала, общ. Руен, одобрен със Заповед №398/23.10.2007г. на кмета на община Руен, находящ се в обл. Бургас, общ. Руен, с. Средна махала; при граници на имота: изток – УПИ III-159, запад – улица, север – улица, юг – улица. Имотът е актуван с АЧДС № 10715/13.06.2022г. и е незастроен.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.10.2022

Начален час на търга: 11:30

Крайна дата за подаване на документи: 25.10.2022

Валидност на процедурата: 06.12.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 853.41

Местонахождение на имота: село Средна махала, община Руен, област Бургас

Начална тръжна цена: 4843.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи