Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 470

Номер на тръжна процедура: 470

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: София

Област: София

Описание: Офис, находящ се в град София, район Лозенец, в сграда на ул. Златовръх № 22, изграден на две нива (партер и първи етаж), със застроена площ от 246,28 кв.м., заедно с прилежащ склад, разположен в сутерена на сградата, с площ от 56,53 кв.м., който е неделима част от офиса, при граници на първо ниво, на кота 0,00 м: гараж, двор, улица Златовръх, вход на жилищната сграда и при граници на второ ниво, на кота 2,60 м: от две страни – двор, улица Златовръх, стълбищна клетка на жилищна сграда и калкан, както и заедно с 23,720 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо по акт за собственост Урегулиран поземлен имот (УПИ) – Парцел Х-общ., от квартал 170 по плана на град София, местността „Лозенец - III част“, целият с площ от 310 кв.м., при граници съгласно акт за собственост парцел VI – 121, парцел I за СУ „Св. Климент Охридски“ и ул. „Златовръх“.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.10.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2022

Валидност на процедурата: 22.12.2022

Идентификатор на имота: 68134.902.794.1.10

Индивидуализация на обекта:

Площ: 302.81

Местонахождение на имота: София

Начална тръжна цена: 550040.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 11000.00 лв. без ДДС

Депозит: 55004.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи