Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 456

Номер на тръжна процедура: 456

Продавач: АППК

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: Сграда с идентификатор 07079.610.466.1, с площ 167 кв. м, ведно със сутерен със застроена площ от 145,88 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, намиращ се на ул. "Константин Фотинов" № 28, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.10.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.10.2022

Валидност на процедурата: 16.10.2022

Идентификатор на имота: ид. 07079.610.466.1

Индивидуализация на обекта: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: Сграда с идентификатор 07079.610.466.1, с площ 167 кв. м, ведно със сутерен със застроена площ от 145,88 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, намиращ се на ул. "Константин Фотинов" № 28, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Площ: 167.00

Местонахождение на имота: ул. "Константин Фотинов" № 28, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Начална тръжна цена: 400000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 10000.00 лв. без ДДС

Депозит: 70000.00 лв. без ДДС