Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 455

Номер на тръжна процедура: 455

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: Лозница

Област: Разград

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: незастроен урегулиран поземлен имот № II-897 (две римско тире осемстотин деветдесет и седем) от кв. 53 (петдесет и три) с площ 2669 (две хиляди шестстотин шестдесет и девет) кв.м., тпт: урбанизирана, нтп: територия – зелени площи, широко обществено ползване, по плана за регулация на гр. Лозница

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.10.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.10.2022

Валидност на процедурата: 13.12.2022

Идентификатор на имота: УПИ № II-897 от кв. 53 по плана за регулация на гр. Лозница

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2669.00

Местонахождение на имота: гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград

Начална тръжна цена: 31100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС