Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 453

Номер на тръжна процедура: 453

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: с.Бяла

Област: Сливен

Описание: УПИ IХ, кв. 1 с площ 1428 кв. м. по ПУП на с. Бяла, община Сливен, одобрен със Заповед № РД-15- 1536/16.10.1989 г., последно изменение със Заповед № РД-15-2945/15.10.2020 г. на Кмет на Община Сливен, отреден „За производствено обслужващи дейности“

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.09.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.09.2022

Валидност на процедурата: 02.12.2022

Идентификатор на имота: УПИ IХ, кв. 1 по плана на с.Бяла

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1428.00

Местонахождение на имота: с.Бяла община Сливен област Сливен

Начална тръжна цена: 5880.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 2352.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация