Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 452

Номер на тръжна процедура: 452

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Карнобат

Област: Бургас

Описание: УПИ XXXV в кв. 11 (единадесети) с площ от 510 кв. м. (петстотин и десет квадратни метра) по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008г., находящ се в обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат; при граници на имота: изток – УПИ III-206, запад – улица, север – УПИ I, юг – УПИ XXXVI, актуван с АЧДС № 5717/25.11.2011г. и Акт за поправка № 10765/20.07.2022г. на АЧДС №5717/25.11.2011г. Имотът е незастроен.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.09.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 27.09.2022

Валидност на процедурата: 19.10.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 510.00

Местонахождение на имота: гр. Карнобат, ПЗ Север

Начална тръжна цена: 9242.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС