Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 451

Номер на тръжна процедура: 451

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: село Пряпорец

Област: Стара Загора

Описание: УПИ V с площ 700 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора, утвърден със Заповед №2527/16.12.1982 г., при граници: североизток - УПИ ІV; югоизток - улица; югозапад - УПИ VІ

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 20.09.2022

Начален час на търга: 15:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.09.2022

Валидност на процедурата: 17.11.2022

Идентификатор на имота: УПИ V в кв. 25

Индивидуализация на обекта:

Площ: 700.00

Местонахождение на имота: село Пряпорец

Начална тръжна цена: 13690.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС