Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 45

Номер на тръжна процедура: 45

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: с. Соколово, община Карнобат

Област: Бургас

Описание: Имот - частна държавна собственост, представляващ УПИ ХІV-62 от кв.10 по ЗРП на с. Соколово, община Карнобат, одобрен със Заповед №1034/06.11.1975 г., с площ 850 кв.м., незастроен, актуван с АЧДС № 9656/ 21.10.2019 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.04.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.04.2020

Валидност на процедурата: 16.05.2020

Идентификатор на имота: УПИ ХІV-62 от кв.10

Индивидуализация на обекта:

Площ: 850.00

Местонахождение на имота: с. Соколово, община Карнобат

Начална тръжна цена: 2945.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 50.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг