Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 449

Номер на тръжна процедура: 449

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: село Пряпорец

Област: Стара Загора

Описание: УПИ ІІІ с площ 680 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора, утвърден със Заповед №2527/16.12.1982 г., при граници: северозапад - край на регулация; североизток - УПИ ІІ; югоизток - улица; югозапад - УПИ ІV - Скица №1774/26.05.2022 г., издадена от община Стара Загора

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 20.09.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.09.2022

Валидност на процедурата: 17.11.2022

Идентификатор на имота: УПИ ІІІ в кв. 25

Индивидуализация на обекта:

Площ: 680.00

Местонахождение на имота: село Пряпорец

Начална тръжна цена: 13300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС