Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 448

Номер на тръжна процедура: 448

Продавач: Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна

Населено място: град Трявна

Област: Габрово

Описание: Поземлен имот с идентификатор 73403.501.1745 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21 / 12.05. 2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР с адрес на поземления имот: град Трявна п.к. 5З50, община Трявна, област Габрово, ул. „Бреза”, с площ по кадастралната скица от 3 103 кв.м. (три хиляди, сто и три квадратни метра); трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; номер по предходен план: 1745, квартал 0, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 73403.501.1958 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда деветстотин петдесет и осем) и 73403.501.2908 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди деветстотин и осем), ЗАЕДНО с построената в гореописания поземлен имот СГРАДА с идентификатор 73403.501.1745.1 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и пет, точка, едно), със застроена площ по кадастрална скица от 159 кв. м. (сто петдесет и девет квадратни метра), брой надземни етажи 2 (два), с предназначение: Друг вид сграда за обитаване.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.09.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.09.2022

Валидност на процедурата: 03.11.2022

Идентификатор на имота: 73403.501.1745

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3103.00

Местонахождение на имота: улица "Бреза", град Трявна

Начална тръжна цена: 162500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 10000.00 лв. без ДДС

Депозит: 25000.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация