Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 446

Номер на тръжна процедура: 446

Продавач: Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна

Населено място: град Трявна

Област: Габрово

Описание: Сграда с идентификатор 73403.501.1746.9 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и шест, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21 / 12.05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР с адрес на сградата: град Трявна п.к. 5З50, община Трявна, област Габрово, ул. „Бреза” № 49 (четиридесет и девет), със застроена площ от 285 кв. м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), брой надземни етажи 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: Здравно заведение, която сграда е построена и разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1746 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и шест), при съседи на сградата: поземлен имот с идентификатор 73403.501.1979 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда деветстотин седемдесет и девет), поземлен имот с идентификатор 02563.19.104 (нула две хиляди петстотин шестдесет и три, точка, деветнадесет, точка, сто и четири), сграда с идентификатор 73403.501.1746.3 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и шест, точка, три) и поземлен имот с идентификатор 73403.501.1749 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и девет), заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот с идентификатор 73403.501.1746 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и шест).

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.11.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2022

Валидност на процедурата: 01.12.2022

Идентификатор на имота: 73403.501.1746.9

Индивидуализация на обекта:

Площ: 285.00

Местонахождение на имота: улица "Бреза", град Трявна

Начална тръжна цена: 166500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 10000.00 лв. без ДДС

Депозит: 25000.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация